intrastat

Intrastat zánik povinnosti

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK.
Robí to na konci roka tak, aby spravodajská jednotka na začiatku sledovaného roka vedela, či má alebo nemá spravodajskú povinnosť. Podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. spravodajskú povinnosť určí osobitne pre dovoz a vývoz v rámcu EÚ na základe údajov z INTRASTAT-SK hlásení a z daňových priznaní k DPH za október 2020 až september 2021.


Ak spravodajská jednotka na konci roka zistí, že súhrnná hodnota tovaru dovezeného a/alebo vyvezeného v rámci EÚ za stanovené obdobie neprekročila prahy oslobodenia na danom toku, môže o tejto skutočnosti písomne informovať Štatistický úrad SR. Ten uvedenú skutočnosť overí a v prípadne potvrdenia následne zruší spravodajskú povinnosť od 1. januára, o čom bude spravodajskú jednotku informovať písomne.

V žiadosti o zrušenie a v ozname o vzniku spravodajskej povinnosti spravodajská jednotka vždy uvádza nasledovné informácie:

  • názov spravodajskej jednotky, jej IČO a IČ DPH.
  • tok, ktorého sa zrušenie alebo vznik týka (dovoz a/alebo vývoz v rámci EÚ).

 

 

©Zdroj:Štatistický úrad SR