intrastat

Spravodajská jednotka predloží INTRASTAT-SK hlásenie do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia v elektronickej forme.

Ak sú prijatia a odoslania predmetom obchodnej operácie, ktorá je nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodaním tovaru z tuzemska do iného členského štátu podľa platného zákona o DPH, sledovaným obdobím je kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť
podľa tohto zákona.
Pre ostatné obchodné operácie, ktoré nie sú dodaním do iného členského štátu alebo nadobudnutím tovaru z iného členského štátu podľa zákona o DPH, je sledovaným obdobím kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.

©Zdroj:Štatistický úrad SR