intrastat

Zákon č. 540/2001 Z. z.  o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

===========================================================================================

Vyhláška ŠÚ SR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní

Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzenie spravodajských jednotiek, periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.

===========================================================================================

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve

Zákon okrem iného ustanovuje sekciu colnú Finančnej správy SR zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi SR a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.

===========================================================================================

Zákon č. 333/2011 Z. z o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 

Zákon zlúčil k 1.1.2012 colnú a daňovú správu do jednej zložky, ktorou je Finančná správa SR. Úlohy, ktoré plnila colná správa pre štatistiku zahraničného obchodu, zákon nezmenil.

 ©Zdroj:Štatistický úrad SR